Gratis wereldwijde verzending op horloges

JURIDISCH

JURIDISCHE MEDEDELING

In overeenstemming met de informatieplicht van artikel 10 van wet 34 / 2002 van 11 van juli, diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, worden de volgende gegevens hieronder weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is FIGGEN INTERNATIONAL WATCH GROUP SLU (hierna "Figgën Watches"), met adres voor dit doel in Calle Madanela 73, 4ª Planta Puerta H, Lugo, 27191 geregistreerd in het handelsregister van Lugo in volume 514, registratie 1 van het Boek van Verenigingen, Folio 61, Sheet LU-19427. Contact e-mail: info@figgenco.com en CIF-nummer: B 27502186.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de bepalingen hierin te respecteren en strikt na te leven, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U bezoekt de website van Figgën Watches. De webpagina's waaruit deze website bestaat, kunnen door de gebruikers gratis en gratis worden bezocht, op voorwaarde dat het gebruik uitsluitend persoonlijk is.

Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

De Gebruiker heeft vrijwillig toegang tot deze Website, wat inhoudt dat hij deze zal gebruiken in overeenstemming met deze juridische kennisgeving, de rest van de wettelijke kennisgevingen en clausules, de Wet, de moraal, de goede trouw en / of de goede gewoonten.

Figgën Watches behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze juridische kennisgeving zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en voor een correct gebruik van de website raden wij u aan om dit gedeelte regelmatig te bezoeken. Evenzo behoudt Figgën Watches het recht om de toegang tot deze website en / of de daarin opgenomen diensten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke gebruiker die zich niet houdt aan de bepalingen van deze wettelijke kennisgeving en in het bijzonder met wat is vastgesteld in de vorige paragraaf.

Over het algemeen is voorafgaande registratie als gebruiker van deze website niet vereist. Het gebruik van bepaalde diensten en / of inhoud kan echter voorafgaande identificatie en / of registratie vereisen, op de in elk geval aangegeven wijze. De pagina's die zijn beperkt tot Gebruikers die eerder door Figgën Watches zijn geautoriseerd door registratie, vereisen dat de Gebruiker de Gebruikersnaam en het wachtwoord niet bekendmaakt aan derden, die persoonlijk en niet-overdraagbaar zijn. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit misbruik, evenals uit de overdracht ervan aan derden. Om veiligheidsredenen kan Figgën Watches op elk gewenst moment het wachtwoord van de Gebruiker wijzigen en dit vooraf melden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals adviesdiensten, commentaar- / discussieforums) die Figgën Watches aanbiedt via deze Website. Met een verklarend maar niet beperkend karakter, om ze niet te gebruiken om:

- Om illegale activiteiten uit te voeren, illegaal of in strijd met goede trouw en openbare orde;

- Verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard, van verontschuldigingen voor terrorisme of poging tot mensenrechten;

- Veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van Figgën Watches, zijn leveranciers of derden, het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.

Deze website wordt gemodereerd. Figgën Watches behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die jeugd of jeugd, orde of openbare veiligheid bedreigen of die naar zijn mening niet geschikt zou zijn voor publicatie. In elk geval is Figgën Watches niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, kantoren, opmerkingen of andere participatietools.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Figgën Watches, alleen of als een gevolmachtigde, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van zijn website, evenals van de elementen die erin zijn opgenomen (bijvoorbeeld, afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten) ; merken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Figgën Watches of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op Intellectuele Eigendom, zijn reproductie, distributie en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van alle of een deel van de bepalingen, uitdrukkelijk verboden. inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op enige ondersteuning en met technische middelen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Figgën Watches. De gebruiker verbindt zich ertoe de rechten van intellectueel en industrieel eigendom van Figgën Watches te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en ze zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of enige andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze uitsluitend en exclusief is voor persoonlijk en privégebruik. De gebruiker moet zich onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van beveiligingsapparatuur of beveiligingssystemen die op de pagina's van Figgën Watches zijn geïnstalleerd.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Figgën Watches is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook, die bij wijze van voorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de portal of de overdracht van virussen of schadelijke of schadelijke programma's in de inhoud, ondanks het nemen van alle nodige technologische maatregelen om dit te voorkomen.

WIJZIGINGEN

Figgën Watches behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de wijzigingen door te voeren die zij passend acht in haar portaal, in staat te zijn om zowel de inhoud en diensten die hierdoor worden aangeboden te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen als de manier waarop deze worden gepresenteerd of geplaatst in uw portal.

Figgën Watches kan de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren publiceren zoals deze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is gebaseerd op hun blootstelling en blijft geldig totdat ze door anderen naar behoren zijn gepubliceerd.

LINKS EN HYPERLINKS

In het geval dat links of hyperlinks naar andere internetsites beschikbaar zijn op de website, zal Figgën Watches geen enkele controle uitoefenen over deze sites en inhoud. In geen enkel geval aanvaardt Figgën Watches enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige link die tot een website van een derde behoort, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en constitutie van enig materiaal of informatie in een van deze hyperlinks of andere internetsites. Evenzo houdt de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of participatie met de verbonden entiteiten in.

ALGEMEEN

Figgën Watches zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal nastreven door alle civiele en strafrechtelijke acties uit te voeren die mogelijk door de wet overeenkomen.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze voorwaarden worden beheerst of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in wat niet uitdrukkelijk is vastgesteld.

Figgën Watches en de Gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van de producten of diensten voor te leggen aan de Rechtbanken en Rechtbanken van de woonplaats van de kopende partij, als de Gebruiker een eindconsument is, of, indien van toepassing, aan de Rechtbanken en Rechtbanken de Lugo als de Gebruiker een bedrijf is.